โรนัลโด้ นักฟุตบอล ระดับโลกผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค


กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ FIFA55 BNK วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ นักฟุตบอล ที่ได้ถูกยกย่องเป็นนักฟุตบอลระดับโลก
ในอดีตวงการลูกหนัง เกมการแข่งขันที่มียอดผู้คนติดตามมากที่สุด คงจะเป็นคนอื่นคงไม่ได้ เขาคือนักฟุตบอลระดับ
โลก ระบบุเป็นปีล่าสุด รายชื่อนั้นต้องมี Cristiano ronaldo ปรากฏอยู่อย่างแน่นอน คนส่วนใหญ่ยกย่องในฝีเท้าของ
เขา ขึ้นเป็นตำนานยุคในปัจจุบัน
CR7 คือฉายา Cristiano ronaldo นักฟุตบอล ระดับโลก ที่ว่าด้วยผลงานในสนามการสร้างลูกปาฏิหาริย์ พร้อมช็อต
ประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกแล้วเขายังเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับหลายคนตั้งแต่เด็กเล็กที่สนใจในฟุตบอล ไป
จนถึงนักบอลรุ่นเยาวชนต่างๆ ทำให้พวกเขาอยากประสบความสำเร็จเหมือนอย่าง Cristiano ronaldo

นักฟุตบอล
กว่าจะมีวันนี้ได้ โรนัลโด้ ต้องฝึกฝน พัฒนา และที่สำคัญแล้วมันมั่นใจของเขาในทุกวันนี้ที่กระตุ้นให้เจ้าตัวมาพัฒนา
ตัวเองอยู่ทุกวัน จากสมัยเป็นเด็ก เริ่มแรกที่เขาเล่นฟุตบอลเขาต้องเล่นอยู่ข้างถนน พออายุได้ 11 ปี ต้องไปฝึกซ้อม
ที่ค่ายสปอร์ติ้ง ลิสบอน จากที่เขาได้ไปฝึกในค่ายเขาจะชอบคิดถึงบ้านบ่อยๆ บ่อยครั้งมันสร้างปัญหาให้กับตัวเขา
เวลาฝึกที่นั่นเขามักได้รับคำชมอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเหมือนแรงกดดันและแรงกระตุ้น ให้เขาฝึกซ้อมไปในตัวด้วยเช่นกัน
นั่นทำให้ต้องยิ่งเพิ่มการซ้อมมากขึ้นไปอีก เขาต้องแอบจากหอพักออกมาฝึกเองช่วงดึกในโรงยิมด้วยตัวเอง

สิ่งสำคัญซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จของโรนัลโด้ก็คือ ครอบครัวนั้นเอง เขาดีใจทุกครั้งที่แม่และพี่
สาวของเขามาชมเขาลงเตะฟุตบอล และอีกหนึ่งความฝันคือการได้พาลูกชายของเขาลงสนามเพื่อขอบคุณแฟนๆ
มันคงเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างมาก

ค ริ ส เ ตี ย น โ น่  โ ร นั ล โ ด้   คื อ ต้ น แ บ บ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ข อ ง ใ ค ร ห ล า ย ๆ ค น  เ ข า มี ทั้ ง พ ร ส ว ร ร ค์    แ ล ะ พ ร แ ส ว ง   ปั จ จุ บั น   ใ น วั ย   3 4  ปี   เ ข า ยั ง ค ง เ ดิ น ห น้ า ถ ล่ ม ป ร ะ ตู  ไ ล่ ล่ า ค ว า ม สำ เ ร็ จ ไ ม่ ห ยุ ด  เ ข า เ กิ ด ม า เ พื่  อ เ ป็ น ผู้  ช น ะ อ ย่  า ง แ ท้ จ ริ ง  แ ล ะ เ ข า ไ ด้ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า  ก า ร อ ด ท น ทำ ง า น ห นั ก   ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม   ทำ ใ ห้ เ ข า ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ

ก ลั บ สู่ ห น้ า แ ร ก  เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม เ กี่ ย ว กั บ กี ฬ า อื่ น   ๆ   > >  ฺBestcreditfinance

Tags: , ,