แบตมินตันประเภทเดี่ยว กีฬาระดับโลก


แบตมินตันประเภทเดี่ยว กีฬาระดับโลก

สำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นกีฬา แบดมินตัน แต่ก็ยังไม่รู้กติกาดีมากนักเพราะหลายๆคนมักจะเล่นกันตามว่าเล่นเพื่อสนุกสนานแต่ถ้าใครที่อยากรู้กติกาวันนี้ในบทความร้อนมีกติกาที่เกี่ยวกับการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยวมาฝากให้คนอ่านได้ศึกษาและค้นคว้ากันครับ

สำหรับผู้เล่นนั้น จะมีการรับและส่งลูกในสนาม ซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาครับ และเมื่อผู้ส่งลูกทำคะแนนไม่ได้ หรือคะแนนที่ได้นั้นเป็นเลขคู่ในเกม ผู้เล่นทางด้านซ้าย ก็จะเป็นฝ่ายได้รับและส่งลูก เมื่อผู้เล่นได้เป็นคะแนนเป็นเลขคี่ในเกมนั้น

และสำหรับลำดับในการเล่นกับตำแหน่งในการยืนในสนาม การตีโต้จะเป็นการตีลูกขนไก่ที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าจะเป็นการตีการสลับไปมาและรับส่ง จากตำแหน่งใดก็ได้ในตำแหน่งที่อยู่ในสนาม

จะเป็นการตีโต้กันไปโต้กันมาจนกว่าจะมีการเกิดเสียลูก แ ล ะ ลู ก ไ ม่ อ ยู่ ใ น ก า ร เ ล่ น ห รื อ ไ ม่ อ ยู่ ใ น ส น า ม นั้ น เ อ ง

แบตมินตันประเภทเดี่ยว กีฬาระดับโลก

แบตมินตันประเภทเดี่ยว กีฬาระดับโลก

ในส่วนของคะแนนและกติกาการส่งรูปจะเป็นถ้าฝ่ายชนะตีโต้ฝ่ายส่งได้ คะแนนและผู้ส่งยังคงได้รูปเก่าในสนามส่งลูกไปทางอีกด้านนึง ถ้าฝ่ายรับชนะการตีโต้ฝ่ายส่งได้ 1 คะแนน

ไ ฟ ล์ ส่ ง ห ม ด สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ ส่ ง ลู ก ต่ อ ไ ป รั บ จ ะ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ฝ่ า ย ส่ ง ทั น ที เ พี ย ง แ ค่ นี้ เ อ ง ค รั บ สำ ห รั บ ก ติ ก า ก า ร เ ล่ น แ บ ด มิ น ตั น  ป ร ะ เ ภ ท เ ดี่ ย ว ซึ่ ง เ ป็ น พื้ น ฐ า น ที่ ห ล า ย ๆ ค น  รู้ จั ก กั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ต่ อ ใ ห้  ไ ม่ ไ ด้ เ ล่ น กั น เ ป็ น ป ร ะ จำ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > >  > > > > > > > > > >

Tags: ,