ประวัติศาสตร์ ของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่


ประวัติศาสตร์ ของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่
ฟุตบอลสมัยใหม่มีถิ่นกำเนิดในสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 19 ตั้งแต่ก่อนยุคกลาง “เกมฟุตบอลพื้นบ้าน ” มีการเล่นในเมืองและหมู่บ้านตามประเพณีท้องถิ่นและมีกฎขั้นต่ำ อุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมืองซึ่งลดปริมาณของการพักผ่อนเวลาและพื้นที่ในการเรียนการทำงานรวมกับประวัติศาสตร์ของลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกับรูปแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรุนแรงและการทำลายล้างของฟุตบอลพื้นบ้านที่จะบ่อนทำลายสถานะของเกมจากต้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามฟุตบอลถูกนำขึ้นเป็นเกมฤดูหนาวระหว่างบ้านที่อยู่อาศัยในโรงเรียนสาธารณะ  เช่น Winchester, Charterhouseและอีตัน แต่ละโรงเรียนมีกฎของตนเอง บางคนได้รับอนุญาตให้จัดการบอล จำกัด และคนอื่นไม่ได้

ความแปรปรวนในกฎระเบียบทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กนักเรียนสาธารณะที่เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเล่นต่อไปยกเว้นกับอดีตเพื่อนร่วมโรงเรียน เร็วเท่าที่ 1843 ความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานและประมวลกฎของการเล่นได้ทำที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ในปี 1848 เพื่อรับ“กฎของเคมบริดจ์ “ซึ่งได้รับการเผยแพร่เพิ่มเติมโดยผู้สำเร็จการศึกษาจากเคมบริดจ์ซึ่งก่อตั้งสโมสรฟุตบอล

ประวัติศาสตร์ ของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์ ของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่

ใ น ปี พ .   ศ .   2 4 0 6   มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส โ ม ส ร ต่ า ง   ๆ   จ า ก น ค ร ล อ น ด อ น แ ล ะ ม ณ ฑ ล โ ด ย ร อ บ ไ ด้ จั ด ทำ ก ฎ ก ติ ก า ฟุ ต บ อ ล ที่ ห้ า ม ตี ลู ก บ อ ล ดั ง นั้ น เ ก ม   ” ก า ร จั ด ก า ร”

ข อ ง รั ก บี้ ยั ง ค ง อ ยู่ น อ ก ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใ ห ม่ ส ม า ค ม ฟุ ต บ อ ล (FA) อั น ที่ จ ริ ง ใ น ปี 1870 ก า ร จั ด ก า ร ลู ก บ อ ล ทั้ ง ห ม ด ย ก เ ว้ น โ ด ย ผู้ รั ก ษ า ป ร ะ ตู ถู ก ห้ า ม โ ด ย   FA

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > 

Tags: , ,