การเล่นฟุตซอล ในแบบเซียนเขาเล่นกัน


การเล่นฟุตซอล ในแบบเซียนเขาเล่นกัน
หลายๆคนคงรู้จักกีฬาชนิดนี้ดีเพราะเปนกีฬา ที่ถือว่าใช้ออกกำลังการได้เป็นอย่างดีทักษะฟุตซอลถือว่า เป็นทักษะสำคัญ ในการเล่นกีฬาฟุตซอลเพราะขณะลูกลอยในอากาศสำหรับทักษะต่างๆที่จะพูดถึง การโหม่งลูกฟุตบอลจะช่วยให้ได้เปรียบในการเล่นสามารถส่งลูกฟุตซอลให้เพื่อนร่วมทีมหรือยิงประตูได้อีกด้วย ฉะนั้นผู้เล่นต้องฝึกฝน ให้เกิดความช านาญแล้วสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่นเป็นทีมได้ ลูกบอลต้องเป็นทรงกลม ทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่น ๆ เส้นรอบวงไม้น้อยกว่า 62 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 64 เซนติเมตร ขณะการแข่งขัน ลูกบอลต้องมีความดันลม ไม่น้อยกว่า 400 กรัม ไม่มากกว่า 440 กรัม ความดันลมของลูกบอลจะอยู่ที่ ความดันลมของลูกบอล 0.4 – 0.6 ระดับบรรยากาศกีฬาฟุตซอล ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเเคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 1854 (พ.ศ. 2397) เนื่องจากเมื่อย่างเข้าหน้าหนาว หิมะตกคลุมทั่วบริเวณ ทำให้นักกีฬาไม่สามารถเล่นกีฬาฟุตบอลกลางเเจ้งได้ จึงหันมาเล่นฟุตบอลในร่ม โดยใช้โรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามเเข่ง ทำให้ช่วงนั้นเรียกกีฬาฟุตซอลว่า Indoor soccer (อินดอร์ซอคเกอร์) หรือ five a side soccer
เทคนิคการหยุดบอลหรือรับบอล
การหยุดบอลหรือรับบอล โดยการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนี้
การหยุดบอลด้วยฝ่าเท้า
การหยุดบอลด้วยฝ่าเท้า เป็นการหยุดที่ง่ายที่สุดลูกเรียดที่กลิ้งเข้ามาหา ยืนทรงตัวให้ดีพร้อมกับยื่นเท้าออกไปข้างหน้าแล้วใช้ฝ่าเท้าหยุดบอล

การหยุดบอลด้วยเท้าด้านใน
ลักษณะการยืนและท่าทางเหมือนกับการเตะข้างเท้าด้านใน
เมื่อบอลวิ่งเข้าหาจากด้านหน้า ด้านข้างหรือจากด้านหลัง เท้าที่เป็นหลักและเท้าที่จะหยุดบอลอยู่ในลักษณะเหมือนกับการเตะด้วยข้างเท้าด้านใน
เท้าที่จะหยุดบอลยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วผ่อนโดยดึงเท้ากลับเล็กน้อย ก่อนจะสัมผัสและหยุดบอล

การหยุดบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก
ตามองบอลพร้อมกับหันข้างที่ใช้เป็นเท้าในการรับบอล
เท้าที่ใช้เป็นหลักควรย่อเข่าลงเล็กน้อย
ลักษณะข้างเท้าที่ใช้รับบอลควรผ่อนเท้าตามแรงเข้าหาของลูกบอลหันข้างเท้าด้านนอกเข้าหา เมื่อบอลสัมผัสเท้า

การหยุดลูกบอลด้วยเข่าหรือหน้าขา
ให้หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกบอลจะลอยมา

การเล่นฟุตซอล ในแบบเซียนเขาเล่นกัน

การเล่นฟุตซอล ในแบบเซียนเขาเล่นกัน

เคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่งที่คาดว่าลูกน่าจะตก ตาจับจ้องที่ลูก กางแขนออกเพื่อช่วยการทรงตัว จดเท้าข้างที่ใช้เป็นหลักไว้บนพื้น เข่างอเล็กน้อย
เมื่อลูกบอลลอยมาได้ระยะ ให้ยกเข่าข้างที่จะใช้หยุดขึ้นจนขาท่อนบนเกือบขนานกับพื้น ขาท่อนล่างทำมุมกับเข่าประมาณ 90 องศา ใช้หน้าขาบริเวณเหนือเข่าเล็กน้อยในการรับลูก
จังหวะที่สัมผัสลูกให้ผ่อนขาลงเล็กน้อยตามความแรงของลูก ให้ลูกกระดอนจากขาลงสู่พื้นด้านหน้า แล้วใช้ฝ่าเท้าหรือข้างเท้าหยุดลูกบอล

ก า ร ห ยุ ด ลู ก บ อ ล ด้ ว ย ห ลั ง เ ท้ า

หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกบอลลอยมา ยกเท้าขึ้นดักรับในจังหวะที่ลูกบอลลอยมาทันที
จังหวะที่ลูกบอลสัมผัสหลังเท้า ให้รีบผ่อนเท้าทั้งท่อนตั้งแต่หัวเข่าลงมาตามความแรงของลูกที่พุ่งมาแล้วดึงเข้าหาตัว ระวังอย่าเกร็งขาจนแข็งเพราะจะคล้ายกับการเตะสวน ลูกจะกระดอนออกไปไกล
สำหรับลูกที่กลิ้งมาตามพื้นหรือลูกที่กระดอนขึ้นจากพื้น ให้หันหน้าเข้าหาทิศที่ลูกบอลลอยมา ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดลูกขึ้นจากพื้นเล็กน้อย ปลายเท้างุ้มลงสู่พื้น จังหวะที่ลูกบอลสัมผัสหลังเท้าให้ผ่อนเท้าไปข้างหลังเล็กน้อยการหยุดลูกบอลด้วยหน้าอก
หันหน้าเข้าหาทิศทางที่คาดวาลูกบอลจะมา ตาจับจ้องลูก
เท้าทั้งสองอาจขนาน หรือเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่หน้าก็ได้
เมื่อลูกบอลลอยมาเกือบจะกระทบหน้าอก ให้ยกตัวขึ้นทันที กล้ามเนื้อส่วนอกเกร็ง เข่าย่อ จังหวะที่ลูกบอลกระทบอกให้เอนหลังผ่อนอกลง
หน้าอกจะอยู่ในลักษณะเหมือนเป็นแอ่งไว้รองรับลูกบอล กางแขนออกเพื่อช่วยการทรงตัวงอเข่าของเท้าหน้าเล็กน้อยและผ่อนตัวลงทันที

ป ล่ อ ย ใ ห้ ลู ก บ อ ล ล ง พื้ น   ใ ห้ ก้ า ว เ ท้ า ไ ป เ พื่ อ ค ร อ บ ค ร อ ง ลู ก เ พื่ อ เ ล่ น ต่ อ ไ ป   ห รื อ เ ต ะ ต่ อ ต า ม จั ง ห ว ะ แ ล ะ โ อ ก า ส

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > > > > >

Tags: , , ,